For a raining day

Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó. Có những việc không thể sữa đổi được mà chí có thể học cách chấp nhận nó. Những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau theo cách khó có thể mà tự trấn an bản thân được. Tuy nhiên, hình như cũng có cảm giác chai […]