At night Alone

Qua những tháng ngày tiếp xúc với nhiều người mình chợt nhận ra khá nhiều điều. Không phải là những điều mới mẻ, mà là quá trình suy nghĩ nhìn lại những gì đã và đang làm. Chả ai có thể một bước mà có tất cả những điều mình có cả. Đó là cả […]