Chấp nhận

Con đường để đi chẳng bao giwof bằng phẳng và dễ dàng cả. Chỉ cần học cách chấp nhận và đi tiếp. Cố gắng hét mình, làm hết sức. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp ở mức nào đó.  Nếu là phúc thì không phải là họa, mà họa thì không phải là phúc. […]