DIGITAL MARKETING FUNDAMENTAL & STRATEGY FRAMEWORK

From : Bui Quang Tinh Tu Recap : from Group Quản Trị Doanh Nghiệp —————– I. TỔNG QUAN DIGITAL MARKETING Digital Marketing hay Traditional Marketing (Marketing Truyền Thống) bản chất chỉ là cũng đều là marketing, chỉ khác là digital marketing là làm marketing trong thế giới digital hóa, những hành vi con người làm […]