#12.Dec. Khuya

Khuya, dường như cũng có nhiều điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc… Vòng xoay đó cứ lặp đi lặp lại vậy. Chẳng có bắt đầu, chẳng có đường tiến và chẳng có điểm kết thúc. Rồi sẽ có điều gì diễn ra trong […]