#8.Oct Phiêu lưu

“…Mình hỏi ông: Con người quanh quẩn từ cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác, nhưng vấn đề là sau cuộc phiêu lưu ấy thì mình trở thành thế nào? Mình sẽ là ai, mình trưởng thành ra sao, mình nhận được bài học gì? Ông bảo mình: Mình trở thành như thế […]